Τύποι Επενδύσεων

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή για εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40% σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου πριν την αναβάθμιση.
Β Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων για να γίνουν Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Σειρά Προτεραιότητας

Η σειρά προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος κτηριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Τα πιο σημαντικά από το σύνολο των κριτηρίων:

 • Το σχέδιο δεν καλύπτει δράσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1/1/2014.
 • Σε περίπτωση που το έργο άρχισε πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δράσεις οι οποίες αποτελούν το φυσικό αντικείμενο του έργου πριν την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.
 • Στη πρόταση να καταγράφεται ξεκάθαρα η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας μετά την υλοποίηση της επένδυσης, σε kWh.
 • Η πρόταση να εμπίπτει στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου.
 • Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της επένδυσης (Internal rate of Return, IRR) να είναι θετικός.
 • Η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης (Net Present Value, NPV) να είναι θετική.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο σχέδιο καταγράφονται 20 επιλέξιμες δαπάνες, από τις οποίες ο Ενεργειακός Έλεγχος και η έκδοση ΠΕΑ μπορούν να επιχορηγηθούν μόνο εάν συνδυαστούν με μία από τις υπόλοιπες 18 επιλέξιμες δαπάνες.

Ο στόχος είναι η παροχή χορηγίας όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Τύποι Επενδύσεων

Α’ Τύπος Επενδύσεων

Υποχρεωτικά τεχνικά κριτήρια που πρέπει να προηγηθούν για τη παραχώρηση χορηγίας:

 • Επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας (U-value): 0,72W/m2K για θερμομόνωση τοίχων, κλπ
  0,63 W/m2K για θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων
  3,23 W/m2K για κουφώματα
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, μέσω ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή εξοικονόμησης πέραν του 40%7 επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.
 • Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και Τεχνοοικονομική Μελέτη με την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.
 • Για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδό πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων: Ενεργειακός έλεγχος από ενεργειακό ελεγκτή ή ύπαρξη συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που να περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο (κατά ISO 50001 ή ISO 14000).
 • Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €200,000.

Β’ Τύπος Επενδύσεων

Υποχρεωτικά τεχνικά κριτήρια που πρέπει να προηγηθούν για τη παραχώρηση χορηγίας:

 • Ενεγειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου σε Κτίριο με Μηδέν Κατανάλωση Ενέργειας.
 • Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και Τεχνοοικονομική Μελέτη με την αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.
 • Για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδό πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων: Ενεργειακός έλεγχος από ενεργειακό ελεγκτή ή ύπαρξη συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που να περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο (κατά ISO 50001 ή ISO 14000).
  Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €200,000.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή πρότασης

 • ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση
 • Τεχνοοικονομική Μελέτη με την οποία να αποδεικνύεται ότι μετά την επένδυση θα επιτευχθεί ενεργειακή κατηγορία Β στο ΠΕΑ ή εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, κλπ.
 • Αναλυτικές προσφορές.
 • Αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών.
 • Υπογεγραμμένη δήλωση από το ίδρυμα που προτίθεται να χρηματοδοτήσει το έργο βάσει της μελέτης που υποβάλλεται με την αίτηση και των όρων του σχεδίου.
 • Εφαρμόζεται μόνο για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδό πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων: Αντίγραφο έκθεσης ενεργειακού ελέγχου από ενεργειακό ελεγκτή ή αποδεικτικό ύπαρξης συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που να περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο (κατά ISO 50001 ή ISO 14000). Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται και το σχετικό αντίγραφο έκθεσης ενεργειακού ελέγχου από ενεργειακό ελεγκτή.

Για τη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης

Μεταξύ πολλών άλλων:
Έκθεση επιβεβαίωσης της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο IPMVP (International Performance Measurement Verification Protocol).

Μέγιστος χρόνος για υλοποίοηση των επενδύσεων:
Ο μέγιστος χρόνος για υλοποίηση της επένδυσης είναι 12 μήνες

Αν είστε ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης και επιθυμείτε να επωφεληθείτε από το Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω, επικοινωνήστε μαζί μας.