Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο κυμαίνονται μεταξύ 50% και 75%, ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι €25.000 για κάθε κτίριο ή €20.000 για κάθε κτιριακή μονάδα.

Για κάθε Δικαιούχο καθώς και για κάθε κατοικία αντιστοιχεί μόνο μια αίτηση στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης.

Υποχρεωτικά Τεχνικά Κριτήρια

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

 1. Υποχρεωτική επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας (U-Value), που αναφέρονται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (3), (4) και (5).
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, μέσω ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή εξοικονόμησης πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.
 3. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Ενεργειακή Αναβάθμιση της κατοικίας σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας και συμμόρφωση με τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα.
 2. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

Γ’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 1. Εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων μέτρων που αντιστοιχούν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (1), (3), (4), (5), (8) ή (9).
 2. 2. Τεχνοοικονομική μελέτη.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Τεχνοοικονομική Μελέτη όπου απαιτείται.[1]
 2. Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων.
 3. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K.
 4. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,63 W/m2K.
 5. Αντικατάσταση κουφωμάτων εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23 W/m2K.
 6. Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ελάχιστη ωφέλιμη απόδοση στο 100% της ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος εξόδου: 92%).
 7. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με Αεροθερμική, Γεωθερμική ή Υδροθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη χώρου ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: COP ≥ 4 και EER ≥ 3,7).
 8. Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
 9. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.
 10. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου
 11. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου.
 12. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας.
 13. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.
 14. Αγορά και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
 15. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.
 16. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης.
 17. Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: Ονομαστική ισχύς εξόδου : μέχρι 12KW, SCOP>4,6 και SEER >6,1).

Η Vascon Solar Experts, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διακπεραίωση του Έργου υποβάλλοντας την αίτησης σας στα αρμόδια Υπουργεία με Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά-εκπόνηση μελετών για την έγκριση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.